Binnen 5 minuten je auto aangeboden
Direct reactie, binnen 24 uur een bod
Bij verkoop direct geld op je rekening
Gratis bod ontvangen, je zit nergens aan vast

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Easyautoverkoop.nl: Het online platform voor het te koop aanbieden van voertuigen. Easyautoverkoop.nl is tevens de enige koper van deze voertuigen. Easyautoverkoop.nl is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57589992.
 • Aanbieder: De consument (particuliere verkoper) die een voertuig aanbiedt aan Easyautoverkoop.nl.
 • KoperEasyautoverkoop.nl wiens bod geaccepteerd is, waardoor een koopovereenkomst met de aanbieder is bereikt.
 • Diensten: de dienstverlening van Easyautoverkoop.nl.
 • Koopovereenkomst: De uiteindelijke overeenkomst met betrekking tot de verkoop van het door aanbieder aangeboden voertuig aan Easyautoverkoop.nl.
 • Verkoper: De consument of de gemachtigde vertegenwoordiger van de consument die een voertuig heeft aangeboden en die een bieding heeft geaccepteerd.
 • Voertuig: Een voertuig, zijnde een personenauto of een bedrijfsauto.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of al het gebruik van de diensten van Easyautoverkoop.nl. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen Easyautoverkoop.nl en de aanbieder.
 2. De verzending van een aanmeldformulier door de aanbieder naar Easyautoverkoop.nl geldt als een instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt. De toepasselijkheid van eventuele door de aanbieder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigbare bepalingen van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 2. Dienstverlening

 1. Easyautoverkoop.nl biedt de mogelijkheid aan aanbieder om zijn of haar auto aan te bieden via de website en zal hier een marktconforme bieding op uitbrengen.
 2. Easyautoverkoop.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Sommige informatie op de website is echter door derden verstrekt. Voor deze informatie draagt Easyautoverkoop.nl geen enkele verantwoordelijkheid. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, de correctheid en de volledigheid van de door hen aangeleverde informatie.
 3. In het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud of de kwaliteit van de dienstverlening, is Easyautoverkoop.nl gerechtigd de website zonder voorafgaande mededeling tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik van de website te beperken, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor de aanbieder ontstaat. Deze bepaling geldt tevens wanneer de website tijdelijk buiten gebruik is zonder toedoen van Easyautoverkoop.nl.

Artikel 3. Gebruik dienst door Aanbieder

 1. Easyautoverkoop.nl is een platform dat uitsluitend is bedoeld voor de particuliere voertuigverkoper c.q. consument (aanbieder). Dit houdt in dat ons platform niet is bedoeld voor het aanbieden van voorraden van RDW erkende autobedrijven. Indien bij het afleveren van het voertuig bij Easyautoverkoop.nl blijkt dat het aangeboden voertuig is opgenomen in een bedrijfsvoorraad kan de koop zonder tussenkomst van een daartoe bevoegde rechter eenzijdig door koper worden ontbonden zonder dat daartoe enige vorm van schadevergoeding kan worden toegewezen. Er is dan in dit soort gevallen ook geen geldige koopovereenkomst tot stand gekomen.
 2. Bij het aanmelden van het voertuig dient aanbieder alle gevraagde informatie correct en volledig te verstrekken aan Easyautoverkoop.nl. Het gaat hierbij onder andere om het kenteken van het voertuig, een duidelijke omschrijving van het voertuig, foto’s van het voertuig en een kilometerstand. De aanbieder zal er zorg voor dragen dat de informatie in het door hem ingevulde aanmeldformulier overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Schades aan het voertuig dienen uitdrukkelijk vermeld te worden, ook indien deze reeds hersteld zijn. De optische en technische staat van het voertuig dient zo zorgvuldig mogelijk beschreven te worden. Onder de optische staat worden onder andere verstaan; steenslag, krassen, deuken, schadeverleden, beschadigde velgen, roest, corrosie, kapotte bekleding, barsten en/of sterren in voorruit. Onder de technische staat worden onder andere verstaan; zichtbare lekkages, storingen, controlelampjes die branden, hoorbare gebreken, motoren die niet correct lopen en/of versnellingsbakken die niet naar behoren schakelen.
 3. Wanneer het voertuig van aanbieder van origine een niet Europese identiteit heeft, oftewel geïmporteerd is uit een niet Europees land (bijvoorbeeld VS of Canada) en/of een niet Europese uitvoering is, oftewel niet identiek aan een Europese uitvoering ( bijvoorbeeld spiegels met tekst, mijlentellers of oranje reflectoren in bumpers etc. ) dient aanbieder dit expliciet aan te geven aan een van onze medewerkers.
 4. Easyautoverkoop.nl behoudt te allen tijde het recht om niet over te gaan tot een bieding op het door aanbieder aangeboden voertuig en zal in dit geval aanbieder hier schriftelijk van op de hoogte brengen.
 5. Door verzending van het aanmeldformulier m.b.t. het voertuig garandeert de aanbieder dat alle gegevens, die in het kader van de dienstverlening aan Easyautoverkoop.nl verstrekt dienen te worden, volledig, juist en actueel zijn.
 6. Door het versturen van het aanmeldformulier aan Easyautoverkoop.nl verklaart de aanbieder hiertoe bevoegd te zijn of hiervoor toestemming te hebben. Tevens verklaart aanbieder bevoegd te zijn tot verkoop van het betreffende voertuig.
 7. Het is aanbieder niet toegestaan om gestolen/verduisterde voertuigen aan te bieden via Easyautoverkoop.nl, of om zaken die verboden zijn in Nederland aan te bieden. Bij overtreding van deze bepaling zal Easyautoverkoop.nl aangifte doen bij de daartoe bevoegde instanties.
 8. De overeenkomst tussen Easyautoverkoop.nl en aanbieder komt tot stand op het moment waarop aanbieder schriftelijk akkoord geeft op de door Easyautoverkoop.nl uitgebrachte bieding op het voertuig.

Artikel 4. Kosten en betaling

 1. Het gebruik van het online platform Easyautoverkoop.nl is voor aanbieder kosteloos.
 2. Aanbieder ontvangt betaling van de koper, direct bij aflevering van het voertuig. Dit kan contant dan wel per bank. Bij bankbetalingen dient de koper een bewijs van betaling af te geven en de aanbieder dient rekening te houden met een vertraging van overschrijving.

Artikel 6. Gedragsregels

 1. De aanbieder garandeert: – dat de inhoud van de door hem/haar ingevulde aanmeldformulier niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving, dan wel niet onrechtmatig is; – dat de inhoud van de door hem/haar ingevulde aanmeldformulier volledig op de waarheid berust en dat geplaatste afbeeldingen onbewerkt en origineel zijn; – dat hij/zij de belangen en de goede naam van Easyautoverkoop.nl niet zal schaden. De aanbieder verklaart geen misbruik te zullen maken van de diensten van Easyautoverkoop.nl.
 2. De aanbieder die in strijd met deze algemene voorwaarden handelt kan door Easyautoverkoop.nl uitgesloten worden van verder gebruik van de website en de diensten. Een en ander onverlet de volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere maatregelen te nemen en, indien nodig, het gedrag van de aanbieder te melden bij de daarvoor bevoegde instantie.

Artikel 7. Eigendom

 1. Alle rechten van eigendom met betrekking tot Easyautoverkoop.nl, waaronder de website, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, geluidsmaterialen, merken etc. zijn van Easyautoverkoop.nl en/of haar licentiegevers.
 2. De rechten van eigendom met betrekking tot de materialen die onmiskenbaar door de aanbieder of een gebruiker van de website zijn aangeleverd, blijven berusten bij de aanbieder of de gebruiker van de website.

Artikel 9. Klachten

 1. Indien de aanbieder een klacht heeft met betrekking tot Easyautoverkoop.nl, de diensten of de website, dient de aanbieder deze klacht schriftelijk en onderbouwd kenbaar te maken via info@easyautoverkoop.nl.
 2. Easyautoverkoop.nl zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is zal Easyautoverkoop.nl al het mogelijke in werking stellen om de klacht ten behoeve van de aanbieder te behandelen.

Artikel 10. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten of rechtsverhoudingen van Easyautoverkoop.nl en de aanbieder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alle geschillen tussen Easyautoverkoop.nl en een aanbieder die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-commissie.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

EasyAutoVerkoop

Bij EasyAutoverkoop.nl krijg je een eerlijke prijs voor je auto. En snel ook. Gewoon door een vakman van EasyAutoverkoop.nl. Vaak binnen één dag geregeld. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Snel een eerlijke prijs voor je auto.

Easy!